Publication:

Makor Rishon - 2021-04-30

Data:

מזמור לתודה

שירים

/ יואל בן־נון /

מי שמודה בכל יום על שזכה אישית לקום בבוקר, ועל הטוב האישי שגמל ה' עמו בברכות השחר, על כל פרט ופרט, איננו יכול להתעלם מכל הטוב ומהניסים הגדולים שמלווים את תקומת ישראל כבר יותר מ־081 שנה (מאז שנת ה'ת"ר; 1840 למניינם) - מניסי העצמאות והתקומה, מקיבוץ הגלויות שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה האנושית, מהשיבה לדיבור עברי כלל־ישראלי בלשון התנ"ך בארץ התנ"ך, ומהניצחונות המדהימים על אויבינו וצוררינו במלחמת העצמאות אל מול הטרור הרצחני, ועד שחרור ירושלים בששת הימים. מי שכואב תופעות שליליות בחיינו המתחדשים בארץ אבותינו ובהנהגה של מדינת ישראל, יזעק את זעקתו בדרכו, וגם בתפילותיו. אבל שום אדם מאמין ומתפלל לא יעלה בדעתו חלילה לבטל את פסח ואת ההודיה על ניסי יציאת מצרים בגלל חטא העגל וחטאי המדבר, או בשל כישלונות של בני ישראל ומנהיגיהם בימי השופטים והמלוכה. לדעתי היה צריך לקבוע יום הודיה גם על הניצחון במלחמת יום הכיפורים, שהושג בתוך כשלושה שבועות מתוך הפתעה קשה כמו זו שהפילה את צרפת לחמש שנים במלחמת השואה; אבל תחושות "המחדל", והעצב של "המלך על בנו", כדברי הרב יהודה עמיטל, מנעו בעדנו מלומר שירה. את הנוסח הקצר והכולל שאציג כאן אני משתדל לומר אחרי יום הכיפורים, או בחול המועד סוכות, בזמן הצליחה (שזכיתי לשותפות זעירה בה). בנוסף, אני נוטה לומר תפילה זו בנוסח הקצר גם ביום הזיכרון לחללי צה"ל, בנוסף לתפילות הזיכרון, ולכבוד הנופלים שמסרו את נפשם על תקומת ישראל; וכן בה' באייר עצמו, אם מקדימים את יום החגיגות. ייתכן שיש ימים נוספים הראויים להודיה. למשל, ל"ג בעומר המתחדש בימינו, אחרי ש"קמה מחדש מדינתם של רבי עקיבא ובר־כוכבא 1,813 שנה אחרי שחרבה בביתר" - ניסוח מדהים של דוד בן־גוריון בכנסת בתש"י, בהגישו את חוק השבות לאישור, וביחס לתלמידי רבי עקיבא שלחמו בצבאו של בן כוזיבא ומתו במגפת המלחמה. מדינת ישראל היא אשר שיקמה את הישיבות החשובות שעלו לארץ אחרי השואה. ואכן, הרב מנחם פרוש, ממנהיגי אגודת ישראל אז, אמר קדיש על דוד בן־גוריון שנה שלמה, מפני שהוא בנה מחדש את עולם התורה בארץ. מי שיאמר רק את הפתיח המקוצר והמעודכן, "ועל הנסים... שעשית לאבותינו, ושעשית לנו, בימים ההם ובזמן הזה", כבר יצא ידי חובת הודיה לה'. ההרחבות המובאות כאן הן תוספת ברכה ותודה. נוסח כולל: ְוַעל ַהִּנִּסים, ְוַעל ַהֻּפְרָקן, ְוַעל ַהְּגבּורֹות, ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות, ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות, ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו, ְוֶׁשָע

Images:

Categories:

Makor Rishon

© PressReader. All rights reserved.