Publication:

Makor Rishon - 2021-06-04

Data:

עדות ישועה: ההגנה מתעקשת שוואלה לא תמך בנתניהו

יאיר שרקי

אילת כהנא

חודש לאחר תחילת שלב ההוכחות במשפטם של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעלי בזק לשעבר שאול ואיריס אלוביץ' ומו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס, בבית המשפט המחוזי בירושלים הולכים ומתבהרים קווי המתאר של טיעוני ההגנה. בשבוע שחלף נמשכה חקירתו הנגדית של העד הראשון במשפט, מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה; סנגורו של נתניהו, עו"ד בועז בןי צור, בחן באולם הדיונים את הסיי קור באתר וואלה בתקופה שקדמה לבחירות לכנסת הי91 שנערכו בינואר .2013 זהו פרק זמן חשוב בכתב האישום, המייחס לנתניהו ולשאול ואיריס אלוביץ' מערכת יחסים של "תן וקח" שכללה דריי שות מצד נתניהו לסיקור תקשוי רתי חיובי, היענות לדרישות אלו מצד בני הזוג אלוביץ', ואירועי "צנזורה עצמית" של האתר לטוי בת נתניהו; זאת בתמורה לסיוע לכאורה של ראש הממשלה לבני הזוג אלוביץ' בהתמודדות עם הרי גולציה על חברת בזק. שמונת הפריטים הראשונים המופיעים בנספח לכתב האישום, עוסקים בדרישות שנתניהו היה מעורב בהן בשלושת השבועות האחרונים לפני הבחירות. התקוי פה הזו נתחמת בין "ארוחת הערב" המודגשת בכתב האישום, שנערי כה בסוף דצמבר ,2012 ובין יום הבחירות בי22 בינואר .2013 לפי כתב האישום, בארוחת הערב הוני חו התשתיות להבנות ולאינטרסים בין בני הזוג אלוביץ' לנתניהו, ומאז "ידעו והבינו הנאשמים כי הנאשם אלוביץ' ואתר וואלה יכוי לים לשפר את הסיקור התקשורתי של הנאשם נתניהו ושל משפחתו, שהיה בעל ערך ומשמעות רבה עבור הנאשם". עו"ד בןיצור ביקש לשמוט את היסוד שבבסיס הטענה הזו, והציג עשרות כתבות באתר וואלה מהי תקופה המדוברת, שכולן התייחסו באורח שלילי לראש הממשלה או לליכוד. בןיצור ביקש מישועה להודות שהכתבות אינן מיטיבות עם נתניהו; ישועה נזהר בדבריו: הוא אמר שהוא "משער" שאכן כך, אך אינו מומחה פוליטי או פרשן מוסמך. השופטים העירו שייתכן שיש צורך בחוות דעת של מומחה. השופטים העירו לסנגור שאין צורך לעבור על כל כתבה ולי שאול את ישועה, שהרי החומר יוצג בפניהם. בןיצור התעקש והסביר שתהום פעורה בין ההגנה לתביעה בנושא הזה - בתביעה מאמינים לישועה כשהוא אומר שאתר וואלה היה "משועבד" לטוי בת ראש הממשלה, בעוד בהגנה מצאו שהאתר ברובו היה שלילי כלפי נתניהו. "העד מדקלם אמירות על סיי קור מוטה, וההנחה היא שהאתר היה כלי תעמולה. אני אומר שההפך הוא הנכון, ואנחנו צריכים להראות את זה", אמר בןיצור. לטענתו, ההתכתבויות בין ישוי עה לבני הזוג אלוביץ' לא נגלו לראש הממשלה, והוא לא היה מודע למתת. הדבר היחיד שנגי לה לעיניו הוא אתר וואלה עצמו, והסיקור בו - השלילי ברובו. אם כן, תהה הסנגור, "היכן המסה שמי צביעה על מתת השוחד?" בהמשך התייחס בןיצור לכל אחד משמונת הפריטים בנספח, במטרה להוכיח שגם דרישות להתערבות בתוכן שנענו לכאורה אינן יכולות להיחשב להיענות "חריגה" - זאת משום שהכתי בות פורסמו גם בכלי תקשורת אחרים, הופצו כהודעות דוברות, או לא נענו כלל. למשל, הדרישה לפרסם שנפתלי בנט תומך בציפי לבני ובשלי יחימוביץ' לא נענתה כלל, לדברי בןיצור, אלא להפך - בוואלה פורסמה כתבה שבה לבני תוקפת את בנט ומכנה אותו קיצוני ומסוכן. התובעת יהודית תירוש טענה בדיון שהדרישה דווקא נענתה, בכותרת משנה של כתבה אחרת (שעסקה בהחלטה של ועדת הבחירות נגד בנט), ובה המילים "הליכוד בקמפיין נגדי: בנט תומך בלבני וביחימוביץ'". לפי התביעה, זו ההיענות החריגה. גם הידיעה הזו עצמה על החלטת ועדת הבחירות תוארה בכתב האישום כדרישה נוספת מצד נתניהו; בןיצור הראה שהיא פורסמה גם בכלי תקשורת אחי רים. דוגמה נוספת של התביעה להיענות "חריגה" הייתה הדרישה להסיר פרסום על כך שליברמן אמר שנתניהו יקבל בבחירות 40 מנדטים. על פי כתב האישום הדי רישה נענתה. גם כאן טען בןיצור, בגיבוי ראיות, שהכתבה נשארה בעמוד הבית במשך חמש שעות מרגע הדרישה, ורק אז הוסתרה. לטענת הסנגור, רק שתי דרישות נענו מתוך שמונה שמי נתה התביעה. בןיצור הזכיר עוד שבחקירתו הראשית טען ישועה שהוא הונחה "להטיל פצצות" על בנט בארבעת הימים לפני הבחיי רות, אף שבפועל הוא לא נענה לכך, ופרסומים שיזם נתניהו על בנט במטרה לפגוע בו (דיווחים שרעייתו גילת עבדה במסעדה לא כשרה, ושאביו ג'ים הפגין נגד יצחק רבין בימי אוסלו) לא פורסמו בסופו של דבר. "אפילו קפצונים לא היו", לעג בןיצור לישועה. "יש לך כתבה אחת אינפורמטיבית גרידא, איפה הפצצות? איך העזת לבוא לבית המשפט ולהגיד את הדברים הללו?". ישועה השיב כי עדותו מבוססת על זיכרונו. לאחר הצגת עשרות הכתבות השליליות נגד נתניהו בימים שלפני בחירות 2013 ולאחריהן, קרא בןיצור בפני ישועה קטעים מעדויותיהם של כמה מהנחקרים מסביבת נתניהו. ראש מערך הדוי ברות לשעבר רן ברץ (הכותב היום במקור ראשון) אמר בעדותו במי שטרה משנת 2018 שאתר וואלה לא היה במוקד ההתעניינות שלו: "רמת החשיבות היא בהתחלה טלי וויזיה, אחר כך עיתונות מודפסת, רדיו ואז אינטרנט״. גם ניר חפץ, בחקירתו 2018יב אחרי חתימת הסכם עד המדינה איתו, אמר ש"החשיבות של אתר וואלה היא מזערית, נקודה. האתר כמעט לא משפיע על סדר היום הציבורי". הסנגור ציטט גם את אביי רם אלעד, עורך האתר לשעי בר, שאמר על כוחו של וואלה בבחירות :2013 "לדעתי כל ההנחיות האלו, הייתה להן אפס השפעה על הציבור... אנחנו כלי תקשורת אחד מני רבים, ומדוי בר על בקשות מאוד ספציפיות שחלקן לא התבצעו וחלקן במי בחן התוצאה היו שוליות מאוד". ישועה אמר בתגובה שהוא אינו מסכים עם הטענות שהאתר אינו משפיע במיוחד. על אף התימוכין שהציג השי בוע סנגורו של ראש הממשלה בבית המשפט לטענה שאתר וואלה היה דווקא נגד נתניהו, נדמה שהדבר אינו מערער את ביטחונה של התביעה. לשיטת הפרקליטות, ישועה הוא עד חשוב אך יש עוד רשימת עדים ארוכה וראיות תומכות רבות. שש פגישות נותרו בלוח הזמנים של בית המשפט המחוי זי לחקירה הנגדית של ישועה, שתתחדש ביום שני הבא. ראש ההרכב, השופטת רבקה פרידי מןיפלדמן, ביקשה מסנגורו של נתניהו לקצר ולסיים את החקיי רה כבר בשבוע הבא. אחרי ישוי עה יעלה על דוכן העדים אבירם אלעד, עורך אתר וואלה לשעבר. התביעה וגם ההגנה ככל הנראה יבקשו השלמות חקירה בעניינו של ישועה.

Images:

Categories:

Makor Rishon

© PressReader. All rights reserved.