Publication:

Makor Rishon - 2021-06-04

Data:

240 דקות

דיוכאן

במדור הבא

לצפת מאוזן: .1 הוא ישן בכפייה – זו הברירה היחידה )4,3( .5 רצועת החוף בסדר )3( .7 קיווה למצוא את נטלי במטבח (מ) )5( .8 ריקוד הניצחון במבחן )5( .9 יגאל לא שתק בדרך חזרה )4( .10 דואג להשקות את השחקנים הנאספים )6( .12 כשהסתירו אותם קיבלנו המון פניות )6( .14 גיל מחזאי, בעצם )4( .17 עיתונאית בהקשר אחר )2,3( .19 מחוץ למדינה יש לו בית מדליק )5( .20 רימון קרב חשמלי )3( .21 מהרגע הראשון היה ברור שזה לקבוצה בשפעת, למשל (כ"ח) )7( מאונך: .1 זה לא מתוכנן אבל התיבה הזאת חוסכת זמן המתנה )5( .2 באילו ניירות נכתב שהייתה להם העדפה לעסוק בקונסולטציה? )2,5( .3 בני מזל לא יתמכו בי )4( .4 הוא על מסילת המפעל? מזל שזה סוף השבוע )2,3( .5 אשכנזי המעניק לי תמיכה )3( .6 הוא נקלט בעדשה – השיח האינטראקטיבי לא מספיק )5( .11 בעל הון במשטרה מציג אירועים פליליים )3,4( .12 תפרן צריך לזרוע בהלה? הוא מושא לבדיחות )5( .13 שבעה בנקים יוצרים הפסדים )5( .15 בבית גבוה היא מקובלת )5( .16 קוסם אחד 120-מ לא לוקח ברצינות )4( .18 המספר עולה? זאת השאלה )3( פירמידה כפולה: .1 דן; .2 דין; .3 דינה; .4 דיונה; .5 יאונדה; .6 אניהו; .7 יונה; .8 יון; .9 נו. תשבץ היגיון: מאוזן: .1 גרדרובה; .5 אב"כ; .7 אכלול; .8 כינוס; .9 יחנה; .10 נחושים; .12 מסינגר; .14 אבבא; .17 נחסיר; .19 שיכור; .20 נשר; .21 נשיא סין. .1 גראמי; .2 דבלינאי; .3 וילס; .4 הוכיח; .5 אבן; .6 כוסים; .11 שובר כוס; .12 מינכן; .13 ג'ורדן; .15 אורגן; .16 בשרי; .18 סמר. מאונך: מותק, איפה הילדים?

Images:

Categories:

Makor Rishon

© PressReader. All rights reserved.